ورود/ایجاد حساب کاربری
   منوی اصلی
· خانه
· لیست کاربران
· جستجو
· آمار مشاهدات
· آرشیو مقالات


- شرح
· راهنمای نویسندگان
· درباره ما

   همکاری با نشریه
در صورتی که مایل به همکاری با نشریه هستید، می‌توانید در لیست پستی نشریه عضو شده و در جریان امور قرار گیرید. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.

   کاربران
سردبیر
هیچ مدیر کمکی حاضر
همکاران
هیچ مدیر کمکی حاضر
اعضا:
جدیدترین:جدید امروز:0
جدیدترین:جدید دیروز:0
جدیدترین:مجموع:2471
جدیدترین:جدیدترین:
ufumenarayu
اعضا:حاضر
اعضا:اعضا:0
مهمان‌ها:مهمان‌ها:5
مجموع:مجموع:5
کاربران حاضر
هیچ کاربر حاضری وجود ندارد

   ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

آشنایی با IPTABLES قسمت دوم

(1238 مجموع کلمات موجود در متن)
(8296 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

آشنایی با iptables بخش دوم

مقدمه
State machine یا ماشین وضعیت بخش مخصوصی از iptables است. در حـقیـقـت نــام اصـلی ایـن بـخش connection tracking machine است. Connection tracking به Netfilter ramework اجـازه مـی‌دهـد تـا وضعیت یــک اتصال خاص را تشخیص دهد. Firewallهایی کــه connection tracking را انجام مـی‌دهند، با نام stateful firewals معروف هستند. این نوع firewall ها معمولا نسبت به firewall های not-stateful امنیت بیـشـتری را ارایه می‌دهند. زیرا به ما اجازه می‌دهند تا ممجموعـه قـوانـیـن (rule-set) هـای مـحـکم تـری را تـعـریف کنیم و انعطاف پذیری بالاتری نیز دارند. بسته ها در داخل iptables مـی‌تـوانـنـد بـه چهار نوع متفاوت از اتصالات پیگیری شده به نام NEW, ESTABLISHED, RELATED  و INVALID وابسته باشند کـه تمامی ایـن مـوارد را بـه تـفـصیل بـرایتان تشریح خـواهیم کرد. با استفاده از یک match به نام --state می‌توانـیم تعیین کـنـیم که یک اتصال چگونه جلسه (session) جدید را آغاز کند. در مــورد match ها در قـسمت‌های بعد به تفصیل توضیح خواهیم داد.

عمل connection tracking تــوســط چـارچوبی در کـرنـل به نـام conntrack انـجـام می‌شود. Conntrack می‌تواند هم به عـنـوان یـک module و هم بـه عـنوان یک بخش داخلی کامپایل شده در کـرنـل اجرا شود. Connection tracking تماما در زنجیره ی PREROUTING اسـتـعمال مـی‌شود، بـه جـز بـخشی که مربوط به بسته‌های تـولید شده ی local است که در زنجیره ی OUTPUT، connection tracking  را به کار می‌برند. این جملات به این معناست که اگر در یک جـریـان از اتصال مــا یــک initial packet ارسال کنیم، اتصال در زنجیره OUTPUT به حالت NEW می‌رود، و هرگاه یک بـــســتــه‌ی return دریافت کنیم، اتصال  در زنـجـیـره ی PREROUTING بــه حــالت ESTABLISHED تغییر حالت می‌دهد و غیره. بنابراین کلیه تغییر حالت ها در زنجیره های OUTPUT و PREROUTING انجام می‌شود.

ورودی هایconntrack

اکـنـون اجـازه دهـید نـگـاهـی مختصر به یکی از  ورودی‌های conntrack و اینکه چگونه آنها را از proc/net/ip_conntrack/ بـخـوانـیـم، بیندازیم. اگـر moduleی به نام ip_conntrack را بارگذاری کــرده بـاشـیـد، بـا اجـرای فـرمـان زیر خروجی‌های مربوطه نمایش داده می‌شود:

# cat /proc/net/ip_conntrack
tcp      6 117 SYN_SENT src=192.168.1.6 dst=192.168.1.9 sport=32775 \
     dport=22 [UNREPLIED] src=192.168.1.9 dst=192.168.1.6 sport=22 \
     dport=32775 use=2

این مثال تمام اطلاعاتی را که module مربوط بــه conntrack بــرای دانـسـتن ایـنـکه یـک اتصال مخصوص در چه وضعیتی است، را در خود نگه می‌دارد، شامل می‌شود. ابتدا پروتکل مربوطه که در اینجا tcp است نشان داده شده است، سپس مقدار مشابه عددی آن در مبنای ۱۰(عدد ۶برای TCP)، سپس زمان حیات این اتصال، سپس حالت واقعی اتصال. در مثال ما بسته‌ی مورد نظر در وضعیت SYN_SENT بــوده است، سـپس آدرس IP مبدا و مقصد و شماره پورت مبدا و مقصد. بعد از آن یک کلمه‌ی کلیدی را می‌بینید کـه بـیـانگر این است که ترافـیک بـازگشتـی از ایـن اتـصال دیـده نـشـده اسـت (هیچ پاسخی دریافت نشده است.) در نـهـایت یـک سـری اطلاعاتـی را کـه مـا از بسته های بازگشتی انتظار داریـم مشاهده می‌کنید. هـمانـطور کـه مـی‌بینـید آدرس IP مـبـدا و مقصد جایشان عوض شده است و این انتظاری است که ما از بسته های بازگشتی داریم، زیرا مبدا و مقصد جایشان عوض شده است.

ورودی های پیگیری اتصال ممکن است یک سری مقادیر مختلف را نیز به همراه داشته باشند که تماما در سرآیندهای conntrack در فایلهای linux/include/netfilter-ipv4/ip_conntrack*.h/ در دسـترس هستند.این مقادیر به اینکه ما از چه زیر پروتکل هایی از IP استفاده مـی‌کنیم، وابسته هستند. پروتکل های TCP، UDP یا  ICMP مقادیر پیش فرض خاصی را که در linux/include/netfilter-ipv4/ip_conntrack.h هستند را نگه می‌دارند.

 

وضعیت های User-Land

همانطور که دیدید، بسته به نوع پروتکل مورد استفاده، بسته ها در وضعیت های خاص خود قرار  می‌گیرند. در صورتیکه در خارج از کرنل تنها چهار حالت خاص در نظر گرفته می‌شود. حالات معتبر عبارتند از NEW, ESTABLISHED, RELATED و INVALID. جدول ۱ بطور خلاصه این حالات را توصیف می‌کند.

این حالات به همراه --state برای تطابق بسته هایی که بر پایه حالت اتصالشان پیگیری می‌شوند، استفاده می‌شوند. بدین ترتیب دیگر لازم نیست که تمام پورت های بالای 1024 را برای اینکه اجازه دهیم تمام ترافیک به شبکه ی کحلی ما برگردد، باز کنیم.

 

اتصالات TCP

پـیـش‌تر در مــورد سـه مـرحله‌ی ایـجـاد اتـصـال TCPصحبت کردیم. اکنون مسئله این است که عمل پیگردی اتصال به چه صورت به آن نگاه می‌کند.

اساسا پیگردی اتصال برای تـمـام اتـصـالات بـه یک صورت مشابه انجام می‌شود. اگر به شکل زیر دقت کنید، می‌بینید که جـریــان بیـن دو مـاشـیـن در هـر مرحله در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. همانطور که می‌بینید، کد مربوط به پیگردی اتصال، اتــصــال TCP را دقیقا از نقطه نــظر یـک کاربر دنبال نمی‌کند. ابتدا با دیدن یک بسته ی SYN اتصال را به عنوان یک اتصال NEW در نــظـــر مــی‌گیرد  و ســپــس هنگامی کـه بسته‌ی SYN/ACK ارسال می‌شود، آن را به ESTABLISHED در نظر می‌گیرد. با این کار به بــســته‌هــای NEW و  ESTABLISHED اجــازه مـی‌دهید تـا شـبـکه را ترک کنند و تـنـها بسته‌های ESTABLISHED به شـبـکـه بـازگـردنـد. بـالـعکس، اگـر مـا برقراری اتصال کامل را به عنوان NEW در نظر بگیریم، هرگز قادر نخواهیم بود تا اتصالات خارجی به شبکه ی داخلی را متوقف کنیم، زیرا باید به بسته های NEW اجازه دهیم تا به شبکه برگردند.


حالت

توضیح

NEW
این حالت بــه مــا مــی‌گوید کــه ایــن بسته اولین بسته ای است که ما می‌بینیم. بدین معنی که اولین بسته ای که conntrck از یــک اتـصال مشاهده کند، با این حالت مطابق می‌شود. در اینجا معمولا اولین بسته ی SYN مـطـابقـت داده می‌شود. اما بعضی مواقع این بسته یک بسته‌ی SYN نیست و ممکن است مشکلاتی را بـه همراه داشته باشد، ولی برای برچیدن اتصالاتی که به وسیله ی firewall ها مفقود شـده‌اند یـا اتصالاتی که زمانشان تمام شده است ولی به درستی بسته نشده‌اند، مفید می‌باشد.

ESTABLISHED

ایـن وضعیت زمانی دیده می‌شود که انتقال بسته‌ها در دو مـسیر صورت می‌گیرد و تمام بسته‌ها را بـه طــور ادامـه‌دار تـطابق مـی‌دهـد. این نوع اتصالات از لحاظ پی بردن به آنها راحت تر هستند. تـنها کاری که لازم است انجام شود این است که یک میزبان بسته‌ای را ارسال کند و مـیزبان دیگر به آن پاسخ دهد. پیام های خطای ICMP و بسته های تغییر مسیر داده شده نیز می‌توانند از نوع ESTABLISHED در نظر گرفته شوند.

RELATED

این وضعیت یکی از وضعیت‌های نـیـرنـگ آمـیـز مـحـسوب می‌شود. یک اتصال RELATED  مـحـسوب می‌شود، هـرگـاه این اتـصال مربوط به یک اتصال ESTABLISHED باشد. برای ایجاد یـک اتـصـال RELATED ابتدا باید یک اتصال ESTABLISHED ایجاد شود ، سپس این اتـــصال یـک اتصال RELATED تولید کند. چیزی مشابه parent-chield در پروسه‌ها. البته conntrack بـایـد این اتصال را از نوع RELATED بشناسد. بعضی از بهترین مثال‌ها از این نوع اتصال، اتــصــالات FTP-data مـی‌باشد که به عنوان RELATED به پورت کنترل FTP و اتـصـالات DCC کـه از طــریــق IRC انتشار می‌یابند، می‌باشند. البته بیشتر پروتکل‌های TCP یا UDP که بـر این مکانیزم تکیه دارند کمی پیچیده‌تر هستند و اطلــاعــات مـربوط به اتصال را داخل بار مفید سگمنت‌های داده‌ی TCP یا UDP ارســال مـی‌کنند و از این رو به module های کمکی مخصوصی نیاز دارند تا بتوانند به درستی درک شوند.

INVALID

این حالتی است که بسته شناسایی نمی‌شود یا اینکه هیچ حالت خاصی را دربرنمی‌گیرد. این حالت برای اهداف خاصی مثل مواقعی که سیستم خارج از حافظه در حال اجراست یا پیغام هـای خـطای ICMP کـه بـه هیچ اتصال خاصی پاسخ نداده اند، در نظر گرفته شده است. به طور عمومی بهتر است اینگونه بسته ها را DROP کرد.

جدول ۱: حالت‌های بسته‌هاشکل ۱:حالات اتصال TCPاز دید firewall

همانطور که دیدید، از نگاه کاربر خیلی ساده به نظر می‌آید. در صورتیکه ساختمان کــامـــل آن از دید کرنل کمی پیچیده‌تر است. اجازه دهید با یک مثال جلو برویم. ملاحظه کنید که حالات اتصال چگونه در جــدول proc/net/ip_conntrack/ تغییر می‌کند.حالت اول به محض دریافت اولین بسته‌ی SYN در یک اتصال گزارش داده می‌شود:

tcp      6 117 SYN_SENT src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 \
     dport=23 [UNREPLIED] src=192.168.1.35 dst=192.168.1.5 sport=23 \
     dport=1031 use=1

هــمانطور کــه از ورودی بـالا مـی‌بیـنـید، یـک بسته ی SYN ارسال شده است (SYN_SENT flag) و هیچ پاسخی ارسال نشده است([UNREPLIED]). حالت دیگر را هنگامی‌که بسته ی دیگری را در جهت دیگر می‌بینیم، به دست می‌آید.

tcp      6 57 SYN_RECV src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 sport=1031 \
     dport=23 src=192.168.1.35 dst=192.168.1.5 sport=23 dport=1031 \
     use=1

اکنون بسته ای متناظر با SYN/ACK را در بازگشت گرفته‌ایم. بـه محض رسیدن این بسته، وضعیت مجدد تغییر کرده و این بار SYN_RECV. SYN_SENT به ما می‌گوید که بسته‌ی SYN به درستی پاسخ داده شده است و بسته ی SYN/ACK نیز بطور صحیح از طریق firewall پذیرفته شده است. بعلاوه این ورودی پـیـگـردی اتصال ترافیک را در دو جهت دیده است و از این رو دیگر پرچم [UNREPLIED] دیده نمی‌شود. مرحله ی پایانی زمانی است که بسته ی پایانی ACK دیده می‌شود.

tcp      6 431999 ESTABLISHED src=192.168.1.5 dst=192.168.1.35 \
     sport=1031 dport=23 src=192.168.1.35 dst=192.168.1.5 \
     sport=23 dport=1031 use=1

در آخرین مثال، آخرین مرحله یعنی بسته ی ACK دریافت شده است و اتـصال یه حالت ESTABLISHED وارد شده است. وقتی یک اتصال TCP بسته می‌شود، مراحل زیر را طی می‌کند.

شکل ۲ و۳: حالات اتصال TCPدر هنگام بسته شدن

همانطور که می‌توانید ببینید، اتصال تا زمانی که آخرین بسته ی ACK ارسال نشده است، بسته نخواهد شد. دقت داشته باشید که این شکل بسته شدن یک اتصال را در شرایط نرمال نشان می‌دهد. یک اتصال ممکن است از طریق ارسال RST(reset) بسته شود.

 

PDF Version

مترجم: ایرج هدایتی shotorbaan@yahoo.co.uk
منبع : http://iptables-tutorial.frozentux.net/iptables-tutorial.html

تمامی مطالب و مقالات این سایت تحت مجوز GNU FDL قرار دارند. بنابراین کپی و ایجاد تغییر در آنها مطابق شرایط این مجوز آزاد می‌باشد.