ورود/ایجاد حساب کاربری
   منوی اصلی
· خانه
· لیست کاربران
· جستجو
· آمار مشاهدات
· آرشیو مقالات


- شرح
· راهنمای نویسندگان
· درباره ما

   همکاری با نشریه
در صورتی که مایل به همکاری با نشریه هستید، می‌توانید در لیست پستی نشریه عضو شده و در جریان امور قرار گیرید. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.

   کاربران
سردبیر
هیچ مدیر کمکی حاضر
همکاران
هیچ مدیر کمکی حاضر
اعضا:
جدیدترین:جدید امروز:0
جدیدترین:جدید دیروز:0
جدیدترین:مجموع:2471
جدیدترین:جدیدترین:
ufumenarayu
اعضا:حاضر
اعضا:اعضا:0
مهمان‌ها:مهمان‌ها:6
مجموع:مجموع:6
کاربران حاضر
هیچ کاربر حاضری وجود ندارد

   ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

ترجمه فارسی Sun Industry Standards Source License

(2351 مجموع کلمات موجود در متن)
(5874 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

ترجمه فارسی Sun Industry Standards Source License


[این یـک ترجمه غیـر رسمـی از پروانـــه SISSL است و مــمـکن است اشکالاتی در شکل یا محتوای ترجمه وجود داشته باشد. قصد مترجم از ترجمه پروانه، آشنایی فارسی زبانانــی اســت کــه تــوانــایـــی خواندن مـتن اصلی پروانـه بـه زبان انگلیسی را ندارند و استفاده از این ترجمه برای مقاصد دیگر را توصیه نمی‌کند.]


۱.۰ تعاریف

۱.۱ «استفاده تجاری» یعنی توزیع یا هر چه که کد اصلی را برای طرف سومی در دسترس قرار دهد.

۱.۲ «نسخه همکار» یعنی ترکیبی از کد اصلی و تغییراتی که همکار [در توسعه نرم‌افزار] ارائه داده است.

۱.۳ «روش توزیع الکترونیک» یعنـی روشـی کـه عـمـومـاً در جـامـعه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار برای انتقال اطلاعات پذیرفته شده است.

۱.۴ «قابل اجرا» یعنی کد اصلی در هر حالتی غیر از متن کد.

۱.۵ «توسعه‌دهنده نخستین» یعنی شخص یا نــهـادی شـنـاخـتـه شـده بـه عنوان توسعه‌دهنده نخستین متن کد که در نمونه الف به آن اشاره شده است.

۱.۶ «کار بزرگتر» یعنی کاری که کد اصلی یا بخشی از آن را با کدی که زیر پوشش این پروانه نیست ترکیب کند.

۱.۷ «پروانه» یعنی همین سند.

۱.۸ «پروانه دار» یعنی داشتن حق اعطای امتیاز، تا بیشترین حد ممکن، چه بـرای اعـطـای نخستین یا کسب امتیازهای بعدی و برای هر یک یا تمام حقوقی که اینجا آمده است.

۱.۹ «تغییرات» یعنی هر اضافه یا حذفی به/از مسند یا ساختار کد اصلی یا هر نوع تغییر قــبل از آن. یک تغییر عبارتست از:

الف. هر حذف یا اضافه‌ای از/به محتوای یک فایل که حاوی کد اصلی یا تغییرات قبلی آن باشد.

ب. هر فایل جدیدی که محتوی هر بخشی از کد اصلی یا تغییرات قبلی باشد.

۱.۱۰ «کد اصلی» یـعـنی کـد مـنـبع نـرم‌افـزار رایـانه که در نمونه الف با نام کد اصلی به عنوان کد منبع به آن اشاره شده است.

۱.۱۱ «ادعای امتیاز» یعنی هر ادعای امتیازی که در حـال حـاضـر وجـود داشـته بـاشـد یـا از این پس پیدا شود فارغ از هر گونه محدودیت، اسلوب، فرآیند، و اسباب امتیاز برای هر مایملک پروانه‌دار که اهدا شود.

۱.۱۲ «کد منبع» یـعـنی فـرم بـرگزیده کد اصلی برای اعمال تغییرات بر آن، بعلاوه تمام ماژولهایی که دربرمی‌گیرد، بعلاوه فایلهایی که رابط مرتبط با آن را تعریف می‌کنند یا اسکریپتهایی که برای کنترل همگردانی و نصب نسخه اجرایی بکار می‌روند.

۱.۱۳ «استانداردها» یعنی استانداردهایی که در نمونه ب مشخص شده‌اند.

۱.۱۴ «شما» (یا «متعلق به شما») یـعـنی یـک شـخص یـا یک نهاد قانونی که این حقوق به او اعمال می‌شود و با تمام شروط این پروانه یا نسخه بعدی این پروانه که زیر قسمت ۶.۱ انـتشار یافته موافقت کند. برای نهادهای قانونی، «شما» شامل هر نهادی که کنترل کند، کنترل شود یا زیر کنترل مشترک شـمـا باشد می‌گردد. برای اهداف این تعریف، «کنترل» یعنی (الف) قدرتی مستقیم یا غیرمستقیم که عامل هدایت یا مدیریت چـنـان نهـادی بـاشـد، خواه بر طبق قرارداد یا طور دیگر، یا (ب) مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام واریز نشده یا منافع مالکیت چنان نهادی.


۲.۰ پــروانه کد منبع

۲.۱ اجازه واگذاری رسمی توسعه دهنه نخستین

بدین وسیله توسعه دهنـده نخستین تحت قوانین طرف سوم دارایی فکری اجازه واگذاری رسمی پروانه‌ای غیر انحصاری، جهان شمول، و بدون حق‌امتیاز را به شما می‌دهد:

(الف) تحت حقوق دارایی فـکـری (غـیـر از Patent یـا عـلامـت تـجـاری) دارای پـروانـه توسط توسعه دهنده نخستین برای استفاده، باز تولید، تغییر، نمایش، اجرا کردن، زیرمجوز ساختن و توزیع کد اصلی (یا بخشی از آن) با یا بدون تغییرات، و/یا به عنوان بخشی از کاری بزرگتر؛ و

(ب) تحت تخلف از قوانین Patent در سـاخـت، اسـتـفاده، یا فروش کد اصلی برای ساخت، از پیش ساخته شدن، تمرین، فروش، و پیشنهاد فروش و/یا غیر این ترتیب برای کد اصلی (یا بخشی از آن).

(ج) پروانه‌های اعطا شده در بخش ۲.۱ (الف) و (ب) از تاریـخـی کـه تـوسـعه دهنده نخستین اولین نسخه کد اصلی را با این پروانه توزیع کرده است معتبرند.

(د) عـلی رغـم بـخـش ۲.۱ (ب) در بـالا، هـیـچ پـروانه پتنتی اعـطا نشده است: ۱) برای کدی که شما از کد اصلی حذف کرده‌اید؛ ۲) سوای کد اصلی؛ یا ۳) تخلف از: اول)تغییر در کد اصلی یـا دوم) تـرکیبی از کد اصلی با نرم‌افزار یا ابزاری دیگر که فقط محدود به تغییرات نیست.


۳.۰ محظورات توزیع

۳.۱ استفاده از پروانه

نسخه کـد مـنبـع از کـد اصـلی فقط امکان انتشار با شروط این پروانه یا نسخه‌های آینده این پروانه که در بخش ۶.۱ آمده است را دارد. شما باید یک کـپـی از ایـن پـروانـه را با هـر کپی از کد منبع که توزیع می‌کنید همراه نمایید. شما نباید هیچ شرطی را که نسخه کاربست‌پذیر این پروانه یا حقوق دریـافـت کنندگان را که در ذیل آمده محدود کند، پیشنهاد یا تحمیل کنید. پروانه شما برای انتقال از نسخه شرکت کننده مشروط اسـت بـه مـوافقت کـامل شما با این بخش. تغییراتی را که شما ایجاد کرده‌اید باید صد و بیست (۱۲۰) روز قبل از ارائه نسخه همکار مـنـطبق بـا مـلـزومـات اسـتـانـداردهـا بـاشد. در صـورتـی کـه تغییرات با ملزومات هماهنگ نباشد شما موافقت می‌کنید (اول) هر انحرافی از استانداردها که نتیجه انجام تغییرات شما و مـرجـع تـغـییرات صـورت گـرفته توسط شما باشد یا (دوم) تغییرات شما در شکل کد منبع و برای ایجاد هر گونه انحرافی، و مرجع پیاده‌سازیها یا تغییرات مـمـکن بـرای دیـگـران، تـحـت شروط همین پروانه، بدون حق امتیاز در مدت سی (۳۰) روز از اولین انتقال به مشتری، تغییراتتان منتشر گردد.

۳.۲ اخطارهای لازم

شـما بـایـد اخـطار آمده در نـمـونـه الـف را در هر فایل کد منبع تکثیر کنید. اگر امکان آن نباشد که چنین اخطاری در فایلی خاص بدلیل ساختار آن قرار داده شود، شما بـایـد چـنـین اخطاری را در مکانی (مانند دایرکتوری مربوطه) که کاربر احتمالاً بـدنبال چنین اخطاری می‌گردد قرار دهید. اگر شما یک یا چند تغییر ایجاد کرده‌اید می‌توانید نام خود را به عنوان همکار به اخطار تـوصـیف شـده در نـمونه الف اضافه کنید. همچنین شما باید نسخه‌ای از این پروانه را در هر نوع مستندی برای کد منبع که حقوق دریافت کننده یا حقوق مالکیت مربوط به کد اصلی را توضیح می‌دهد قرار دهید. شما ممکن است قیمتی برای ضمانت، پشتیبانی، غـرامت یا مسـئـولیت از یک یا چند دریافت کننده نسخه کد خود درخواست یا پیشنهاد کنید. در هر صورت، شما امکان چنین کاری را تنها از طرف خـودتـان داریـد، نـه از طـرف تـوسـعـه دهـنـده نخستین. شما باید کاملاً روشن سازید که هر نوع ضمانت، پشتیبانی، غرامت یا مسئولیتی تنها از طرف شما عرضه می‌شـود و شما بدین وسیله مـوافـقـت مـی‌کنید کـه بـرای هر مسئولیتی که در نتیجه ضمانت، پشتیبانی، غرامت یا مسئولیتی که ارائـه کـرده‌ایـد بـه توسعه دهنده نخستین خسارتی وارد کند غرامت بپردازید.

۳.۳ توزیع نسخه قابل اجرا

تنها در حالتی ممکن اسـت شـمـا کـد اصـلـی را بـصـورت اجـرایی یا کد منبع توزیع کنید که ملزومات بخشهای ۳.۱ و ۳.۲ رعایت شده باشند، و اگر شما آگهی در دسترس بودن نسخـه کـد مـنـبع کـد اصـلی تـحـت شـرایـط این پروانه را پیوست نمایید. اخطار باید آشکارا در هر نسخه اجرا پذیر، نسخه منبع، مستندات مربوطه یا هم‌بر که شما حـقـوق دریـافت کننده در رابـطه بـا کـد اصـلی را تـوضیح می‌هید پیوست شده باشد. شاید شما نسخه اجرایی یا منبع متعلق به خود یا حقوق مالکیت خودتان را تحت پروانه‌ای کـه انـتـخاب مـی‌کنید تـوزیع کـنید که ممکن است شرایطی متفاوت از این پروانه داشته باشد، ولی باید شرایط این مجوز را قبول داشته باشد. اگر شما نسـخه اجـرایی یا منبع را با پروانه دیگری توزیع کنید باید کاملاً روشن سازید که شرطی متفاوت با شرایط این پروانه تنها توسط شمـا پـیـشنهاد شـده، نـه تـوسـط تـوسعه دهنده نـخستین. بدین وسیله موافقت می‌کنید تا غرامت هر خسارت وارده به توسعه دهنده نخستین در پی شرایطی که شما پیشنهاد کرده‌اید را بپردازید.

۳.۴ آثار بزرگ

مـمـکن اسـت شـما اثری بزرگتر با ترکیب کد اصلی و کدی دیگر که تابع شرایط این پروانه نیست خلق کنید و اثر بزرگتر را به عنوان محصولی یـگـانه توزیع نمایید. در چنین حالتی شما باید مطمئن باشید که ملزومات این پروانه کاملاً بر کد اصلی اعمال شده است.


۴.۰ امکان ناپذیری موافقت بخاطر قانون یا قاعده

اگر برای شما امکانپذیر نیست که با بعضی از شرایط این پروانه در رابطه با قسمتی از کد اصلی یا تمام آن بدلیل مسائل قانونی، قضایی یا بخاطر قاعده‌ای موافقت کنید می‌بایست:(الف) تا بالاترین حد ممکن با شرایط این پروانه موافقت کنید؛ و (ب) محـدودیتـها و کدهایی را که متاثر می‌شوند شرح دهید. چنین توضیحی باید به فایلی که مسائل قانونی را توضیح می‌دهد و در بخش ۳.۲ آمده و به تمام توزیعهای کد منبع اضافه شود.به غیر از مواردی که قانون یا قاعده منع کرده است چنین توضیحی باید جزئیاتی کافی را که دریافت کننده‌ای با مهارتهای معمول بتواند آن را بفهمد شامل شود.


۵.۰ استفاده از این پروانه

این پروانه برای کدی که توسعه دهنده نخـستین در نمونه الف اشاره کرده است و در تغییراتی که در بخش ۳.۱ مشخص شده بکار می‌رود.


۶.۰ نسخه‌های این پروانه

۶.۱ نسخه‌های جدید.

ممکن است Sun هر چـنـد وقت یکبار نسخه‌های تجدیدنظر شده و/یا جدید از این پروانه را منتشر کند. هر نسخه شماره نسخه مشخصی خواهد گرفت.

۶.۲ اثر نسخه‌های جدید

وقتی کد اصلی تحت نسخـه‌ای خاص از پروانه منتشر شـود شـمـا همـیشه امـکـان استفاده از آن با شرایط آن نسخه را دارید. شما همچنین می‌توانید استفاده از کد اصلی با شرایط هر نسخه بعدی از پروانه که توسط Sun منتشر می‌شود را انتخاب کنید. هیچ کس غیر از Sun حق تغییر شرایط کاربست‌پذیر بر کد اصلی را ندارد.


۷.۰ رفع مسئولیت از تعهد

کـد اصـلـی بـر مبنای «آنچه هست» تحت این مجوز تهیه شده، بدون هر نوع تعهدی چه تصریح شده و چه اشاره شده، بعلاوه، بدون محـدودیـت، مـتـعهد مـی‌شـود که کد اصلی عاری از نقصان، داد و ستد، آماده برای هدفی بخصوص یا بدون تخلف است. تمام مخاطرات مانند کیفیت و کـارایـی کـد اصـلی متوجه شماست. هر صدمه اثبات شده از کد اصلی در هر رابطه باید توسط شما ([و] نه توسط توسعه دهنده نخستین) پـرداخـت شود چه هر نوع سرویسی لازم باشد یا تعمیری یا تصحیحی. این [اخطار] رفع مسئولیت از تعهد بخشی ضروری از پروانه را تشـکیـل مـی‌دهـد. هیچ کاربردی از کد اصلی مجاز نیست مگر تحت این [اخطار] رفع مسئولیت.


۸.۰ فسخ

۸.۱ این پروانه و حقوقـی کـه بـر پـایه آن اعطا می‌شود بطور خودکار فسخ خواهد شد اگر شما از پذیرش شرایطی که در اینجا آمده قصور کنید و در عرض ۳۰ روز از زمـان اطـلاع یـافـتـن از نقـض عهـد اقـدامـی بـرای تـصـحـیح آن نـکـنید. تمام زیر پـروانـه‌هـای کـد اصـلی کـه به شکلی مناسب اعطا شده‌اند می‌بایست [شرایط] فسخ این پروانه را باقی گذارند. قیودی که ذاتاً فراتر از شروط فسخ این پروانه بمانند نیز باید حفظ شوند.

۸.۲ در صـورت اعـمـال فـسـخ چـنـانکـه در بخـش ۸.۱ بالا آمده تمام موافقت‌نامه‌های کاربری (به استثنای توزیع‌کنندگان و فروشندگان) که بشکلی معتبر توسط شما یا هر توزیع‌کننده قبل از فسخ اعطا شده می‌بایست شامل فسخ باشند.۹.۰ محدوده مسئولیت

تحت هیچ شرایطی و هیـچ اصـل حـقـوقـی، چـه آسـیـب (یا اهمال)، یـا قـرارداد یـا هر شکل دیگری شما، توسعه دهنده نخستین، هـر شـرکت کننـده دیـگر یـا هـر تـوزیـع کـنـنده کـد اصـلی یا تهیه کننده هر بخش از این مجموعه نسبت به هر شخصی بطور غیرمستقیم، ویژه، ضمنی، یا برآیند صدماتی از هر رقم مسئول که است، بدون محدودیت، خسارات مربوط به فقدان حسن نیت، منع عمل، ناتوانی یا بد عمل کردن رایانه، یا هـر نوع دیگری از صـدمات یا خسارات تجاری، حتی اگر طـرف مـورد نـظر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد، مسئولیتی دارا نمی‌باشـد. ایـن مـحـدودیت مـسـئولیت نمی‌بایست بـر مسئولیت مرگ یا جراحات فردی ناشی از قصور طرف مذکور در حدی که قانون قابل اجرا چنان مسئولیتی را ممنوع کرده اعمال شود. بعضی حوزه‌های قضایی اجازه استثنا کردن یا محدود نمودن خسارات مستقیم و غیرمستقیم را نمی‌دهند بنابراین استثنا و محدودیت شامل شما نمی‌گردد.


۱۰.۰ کاربری توسط حکومت ایالات متحده

حکومت ایالات متحده: اگـر این نرم‌افزار توسط یا از طرف حکومت ایالات متحده یا پیمانکار عمده یا جزء آن (در هر صنفی) بکار گرفته شود، حقوق حـکومـت در قبـال نـرم‌افـزار و مسـتـندات هـمـراه بایستی منطبق بر این پروانه باشد؛ این موضوع مطابق است با 48 C.F.R. 227.7201 تا 227.7202-4 (برای مالکیت بخش دفاعـی) و با 48 C.F.R. 2.101 و 12.212 (برای بخشهای غیردفاعی).


۱۱.۰ گوناگون

این پروانه موافقت کـامـل بـا مـوضـوع مـورد بحث را نشان می‌دهد. اگر هر بندی از این پروانه غیر قابل اجرا بنماید، آن بند تنها باید به اندازه‌ای اصلاح گردد که قابل اجرا شـود. ایـن پروانه می‌بایست توسط بخش قضایی کالیفرنیا اعمال شود (به جز محدوده قانونی، اگر [چنان محدوده‌ای] باشد و در غیر ایـن صورت مقرر شود)، به استثنای محدوده‌ای که تضاد قانونی پیش بیاید. با ملاحظه اختلافی که اگر یک طرف [قرارداد] شهـرونـد ایالات متحده باشد یا نهادی با امتیاز ثبت یا تجارت در ایـالات مـتحده باشـد، هـر دعوی قضایی مربوط به این پروانه می‌بایست در حـوزه قـضـایی دادگاه فدرال نـاحـیـه شـمـالی کالیـفـرنـیـا مطـرح شـود کـه مـحـل دادرسـی آن در بـخـش سـانتاکلارای کالیفرنیا قرار دارد، که مسئولیت هزینه‌ها، بدون مـحـدودیت، هـزینـه‌هـای دادگـاه، دسـتـمزد و هزیـنـه‌هـای مسـتـدل وکالت بر عهده بازنده دعوی است. کاربرد پیمان‌نامه سازمان ملل متحد در رابطه با فروش بین‌المللی کالاها صریحاً مستثنی شده است. هر قانون یا آئین‌نامه‌ای که مقرر کند که زبان یک قرارداد می‌بایست در برابر پیش نویس آن تفسیر شود نمی‌بایست بر این پروانه اعمال گردد.


نمونه الف – پروانه متعارف Sun

محتویات این فایل تحت پروانه متعارف Sun نسخه 1.1 قرار دارد؛

شما نمی‌بایست از این فایل اسـتفـاده کـنـید مـگر پس از موافت با این پروانه. شما می‌توانید نسخه‌ای از این پروانه را از ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدست آورید.

تـوزیـع نـرم‌افزار بـا ایـن یـروانه توزیعی است بر مبنای «آنچه هست»، بدون هر نوع ضمانت، چه واضح و چه ضمنی. برای اعمال حقوق خاص زبان و محدودیتهای تحت این پروانه، متن پروانه را ببینید.

کد اصلی شامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است.

نخستین توسعه دهنده کد اصلی:

شرکت Sun Microsystems.

بخش‌ها توسط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایجاد شده‌اند.

کپی رایت شده بوسیله (C) : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همه حقوق محفوظ است.

شرکت کنندگان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نمونه ب – استانداردها

منظور از استاندارد عبارتست از:

خصوصیات قالب فایل XML در OpenOffice.org، مستقر در http://xml.openoffice.org

خصوصیات رابط کاربری برنامه‌نویسی OpenOffice.org، مستقر در http://api.openoffice.org
PDF Version

بهنام بهجت مرندی blixbox@gmail.com

منبع:http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html

تمامی مطالب و مقالات این سایت تحت مجوز GNU FDL قرار دارند. بنابراین کپی و ایجاد تغییر در آنها مطابق شرایط این مجوز آزاد می‌باشد.